Звіт

про результати діяльності

Головного управління статистики у Рівненській області

у 2017 році

 

І. Загальна інформація

 

1. Про Головне управління статистики у Рівненській області

 

Головне управління статистики у Рівненській області (далі – Головне управління статистики) є територіальним органом Державної служби статистики України (Держстат), що у межах наданих йому повноважень приймає участь у реалізації державної політики у сфері статистики в регіоні.

Метою діяльності Головного управління статистики є надання всебічної та об'єктивної статистичної інформації щодо економічної, соціальної, демографічної та екологічної ситуації в Рівненській області та її адміністративно-територіальних одиницях і забезпечення нею потреб суспільства.

До складу Головного управління статистики входять структурні та відокремлені підрозділи.

Структура Головного управління статистики на 1 січня 2018 року:

– обласний рівень – 5 управлінь, 7 відділів, 3 самостійні сектори та 4 головні спеціалісти (з питань захисту інформації, з питань запобігання та виявлення корупції, з питань режимно-секретної роботи та спеціаліст з питань правової роботи);

– районний рівень – 9 відділів статистики.

Структура Головного управління статистики адаптована до організації статистичної діяльності відповідно до загальної моделі статистичних бізнес-процесів.

 

2. Напрями діяльності Головного управління статистики

 

Відповідно до Положення про Головне управління статистики, затвердженого наказом Держстату від 30.09.2015 №244, та Стратегії розвитку державної статистики на період до 2017 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 145-р протягом 2017 року Головне управління статистики здійснювало свою діяльність за такими основними напрямами:

– організація і проведення державних статистичних спостережень за соціально-економічними й демографічними процесами, а також підготовка за їх результатами статистичних публікацій (інформації);

– моніторинг інформаційних потреб користувачів, забезпечення їх вільного доступу до статистичних даних, підвищення рівня відкритості та прозорості роботи органів державної статистики;

– зміцнення партнерських взаємовідносин та налагодження зворотного зв’язку з респондентами, забезпечення достовірності статистичних даних;

– впровадження новітніх інформаційних технологій збирання, опрацювання й передачі статистичної інформації;

– впровадження та поширення науково обгрунтованої статистичної методології, удосконалення звітно-статистичної документації та статистичної інфраструктури;

– удосконалення системи навчання працівників органів державної статистики.

 

II. Основні підсумки діяльності

 

1. Організація та проведення державних статистичних спостережень

 

Відповідно до Плану державних статистичних спостережень у 2017 році формування статистичної інформації здійснювалося за результатами проведення 82 державних статистичних спостережень, які охоплювали всі сфери розвитку області.

Збирання й опрацювання статистичних даних здійснювалося за 86 формами статистичної та фінансової звітності та анкетами для проведення спеціально організованих державних статистичних спостережень. Усього у 2017 році органи державної статистики області отримали від респондентів і опрацювали 131,7 тис. первинних звітів.

Крім того, з метою отримання інформації за різними аспектами соціальної та економічної діяльності населення Головним управлінням статистики проводились вибіркові обстеження. Обсяг вибірки для проведення обстежень з питань умов життя домогосподарств становив 317 домогосподарств, щодо сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості – 912, з питань економічної активності населення – 420.

У відповідності         до «Методологічних положень щодо організації статистичного спостереження за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і розрахунків індексів споживчих цін», затверджених наказом Держстату від 29.08.2016 №158, споживчий набір товарів (послуг)-представників, на підставі якого здійснюється спостереження за змінами цін (тарифів) і розраховується індекс споживчих цін, нараховував 328 товарів та послуг.

Впродовж року здійснювався взаємообмін інформаційними ресурсами із співвиробниками офіційної статистичної інформації та іншими органами державного управління. Головне управління статистики отримувало адміністративні дані від структурних підрозділів Рівненської облдержадміністрації та Головного територіального управління юстиції у Рівненській області. Дані використовувались для розрахунків показників по області та при підготовці статистичних продуктів.

 

2. Поширення інформації та комунікації

 

Поширення статистичної інформації є завершальним етапом статистичного виробництва. Головними напрямами роботи з користувачами є оприлюднення статистичної інформації на веб-сайті Головного управління статистики та в засобах масової інформації, надання відповідей на публічні запити, звернення громадян та послуг на платній основі.

Основним джерелом поширення інформації є веб-сайт Головного управління статистики (www.rv.ukrstat.gov.ua), де розміщуються актуальні оперативні дані, періодичні статистичні показники, в тому числі в динаміці, а також інформація про діяльність органів державної статистики області. Сайт постійно модифікується та розвивається, зростає і кількість відвідувань. Протягом  2017 року зафіксовано 29,7 тис. відвідувань веб-сайту.

Крім того, для більш широкого охоплення користувачів та інформування громадськості у 2017 році зареєстровано сторінку Головного управління статистики у мережі «Facebook».

Для зручності користувачів на головній сторінці веб-сайту представлено річний календар оприлюднення інформації та в повному обсязі подано бюлетені і доповіді про соціально-економічне становище області  та експрес-випуски з різних напрямів статистики.

Також у вільному доступі щомісячно розміщуються повідомлення щодо соціально-економічного становища області (району, міста) та прес-випуски, які готуються відповідно до Комплексної програми роботи Головного управління статистики.

Щоквартально у 2017 році на головній сторінці сайту проводилась інтернет-конференція «Про соціально-економічне становище Рівненської області», розміщувалися презентаційні версії усіх підготовлених протягом року статистичних збірників.

Щорічно в кінці року Головне управління статистики оприлюднює на веб-сайті Каталог статистичних видань, в якому представляє перелік статистичних продуктів, терміни їх видання та короткі анотації щодо змісту статистичних збірників, бюлетенів, економічних доповідей, буклетів, що пропонуються до уваги широкого кола користувачів статистичної інформації.

З метою повного задоволення потреб усіх користувачів у статистичних даних Головне управління статистики готує велику кількість тематичних і комплексних статистичних публікацій. Зокрема, у 2017 році було підготовлено 1079 експрес-випусків, із яких 205 розміщено на веб-сайті Головного управління статистики, 218 статистичних бюлетенів, 58 економічних доповідей, 17 статистичних збірників та 28 буклетів.

Із 320 ключових користувачів статистичної інформації 14,1% становлять органи державної влади та місцевого самоврядування, 12,8% – засоби масової інформації, 3,1% – наукові установи та навчальні заклади.

Для інформування місцевих органів виконавчої влади готуються експрес-випуски відповідно до їх потреб та надсилаються електронною поштою. Крім того, зведена статистична інформація у вигляді статистичних бюлетенів та доповідей надається органам виконавчої влади та місцевого самоврядування на платній основі.

Органами державної статистики в області проводилась значна робота з висвітлення результатів державних статистичних спостережень у засобах масової інформації, розширювалися зв'язки із ЗМІ та громадськістю.

Так, у 2017 році у засобах масової інформації було оприлюднено 48 повідомлень «Соціально-економічне становище області (району, міста)».

Повідомлення про соціально-економічне становище області щомісячно друкувалося в газеті «Вільне слово» та розміщувалося в повному обсязі на офіційному веб-сайті.

У 2017 році Головне управління статистики співпрацювало з іншими обласними, міськими та районними друкованими та інтернет-виданнями, у яких було розміщено 484 інформаційні повідомлення. Протягом 2017 року прозвучало 287 виступів працівників органів державної статистики на радіо та 2 – на телебаченні.

На веб-сайті Головного управління статистики щомісячно розміщувались повідомлення про соціально-економічне становище районів та міст обласного значення області.

Крім того, на веб-сайтах райдержадміністрацій, районних рад та виконавчих комітетів (рад) міст обласного значення у 2017 році було розміщено 489 інформаційних повідомлень з окремих питань соціально-економічного розвитку області, району (міста).

Протягом 2017 року з користувачами статистичної інформації проведено 21 семінар та надіслано на їх адресу 84 матеріали рекламного та інформаційного характеру щодо діяльності Головного управління статистики. Крім того, надано 681 відповідь на запити користувачів, з них 61,2% відповідей надано на запити державних органів. У 2017 році укладено 246 договорів  про надання інформаційних послуг на платній основі.

Постійно ведеться робота в напрямі покращення розповсюдження статистичної інформації та надання послуг на платній основі.

У 2017 році сума коштів від реалізації статистичних видань та наданих послуг становила 491,4 тис.грн. У загальній структурі отриманих коштів, їх основна частина отримана від реалізації статистичних щорічників, яких у 2017 році було продано 2377 примірників.

На адресу Головного управління статистики у 2017 році надійшло 93 запити відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Відповіді на запити надано користувачам у встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації» терміни.

Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 2 запити було направлено розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це її запитувача.

Керуючись Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», наказом Держкомстату від 28.05.2004 №347 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у центральному апараті Держкомстату України», Головне управління статистики у Рівненській області протягом 2017 року проводило відповідну роботу щодо неухильного забезпечення реалізації конституційних прав громадян на письмове звернення, особистий прийом та обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді.

За 2017 рік до органів державної статистики області надійшло 138 звернень громадян, що на 43 звернення, або на 23,8% менше порівняно із 2016 роком. Всі звернення громадян  надійшли на адресу Головного управління статистики.

За характером питань, що порушували громадяни у звітному періоді, переважали питання соціального захисту – 106 звернень (76,8% від їх кількості), кадрові питання – 18 звернень (13,0%), питання отримання інформації про індекс інфляції та рівень цін – 12 звернень (8,8%), питання отримання інформації з ЄДРПОУ – 2 звернення (1,4%).

Усі питання, що були порушені у зверненнях громадян розглянуті та вирішені згідно чинного законодавства.

У Головному управлінні статистики постійно діє «пряма телефонна лінія», по якій громадяни можуть отримати консультації з питань, що їх цікавлять.

З метою визначення ступеня задоволення користувачів інформаційними послугами, що надаються органами державної статистики, у 2017 році було організовано та проведено 1 анкетне опитування користувачів статистичної інформації. Крім того, у 3 опитуваннях, проведення яких організовував Держстат, Головне управління статистики взяло участь. У результаті опитувань отримано 79 анкет. Результати анкетних опитувань оприлюднено на веб-сайті Головного управління статистики та надіслано його учасникам.

 

3. Взаємодія з респондентами

 

Встановлення партнерських взаємовідносин з респондентами є пріоритетним напрямом діяльності органів державної статистики.

З метою визначення звітного навантаження на респондентів у 2017 році органами державної статистики проводилось 1 анкетне опитування респондентів за 17 формами державних статистичних спостережень. Протягом зазначеного періоду структурними та відокремленими підрозділами Головного управління статистики зібрано від респондентів та опрацьовано 189 анкет.

Для підвищення рівня інформованості респондентів щодо їх участі у державних статистичних спостереженнях підтримується робота спеціального сервісу на веб-сайті Головного управління статистики, де реалізовано можливість отримання респондентами переліку форм державних статистичних спостережень, за якими їм потрібно звітувати до органів державної статистики.

Збір звітності від респондентів відбувається за принципом «Єдиного вікна», робота якого організована відповідно до Регламенту збирання форм державної статистичної та фінансової звітності за принципом Єдиного вікна. Всього через «Єдине вікно» у 2017 році державну статистичну та фінансову звітність подали 11,9 тис. респондентів.

З метою оперативного інформування респондентів на веб-сайті Головного управління створено розділ «Респондентам», де розміщуються звітно-статистична документація, календар подання форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності, інформація щодо змін в методології складання статистичної звітності тощо.

Упродовж 2017 року забезпечувалось функціонування системи електронної звітності органів державної статистики, яка дозволяє респондентам подавати статистичну та фінансову звітність в електронному вигляді. Респонденти, які мають можливість подавати звітність в електронному вигляді, можуть використовувати програмне забезпечення, перелік якого розміщений на веб-сайті Головного управління статистики.

Загальна кількість респондентів, які звітували у 2017 році до органів державної статистики в електронному вигляді за формами державних статистичних спостережень та подавали фінансову звітність в електронному вигляді, становила 4258 одиниць.

У 2017 році частка статистичних звітів, поданих респондентами в електронному вигляді становила 53,8% від загальної кількості статистичних звітів, що були подані до органів державної статистики (без урахування фінансової звітності).

Для встановлення партнерських відносин із респондентами та забезпечення достовірності первинних статистичних даних продовжувалася практика проведення нарад та семінарів з питань обліку і звітності, надавались консультації стосовно методології складання звітності. Так, у 2017 році Головним управлінням статистики проведено 39 інструктивних нарад з питань запровадження нових або внесення змін до чинних державних статистичних спостережень.

Респондентам підготовлено та надіслано 1,8 тис. листів, з них 1,2 тис. – повідомлень (нагадувань, відповідей) про участь у державних статистичних спостереженнях.

За результатами проведення державних статистичних спостережень працівниками Головного управління статистики підготовлено 683 оглядових листи (включно із тими, що містять інформацію «зворотного зв’язку»), які надіслано 686 респондентам.

 

4. Розвиток інформаційних технологій

 

Основними напрямами впровадження інформаційних технологій у діяльності органів державної статистики у 2017 році були: удосконалення системи збирання форм державних статистичних спостережень в електронному вигляді, продовження робіт із переведення ДСС до Інтегрованої системи статистичної інформації (далі ІССІ), розширення системи електронного документообігу, технічного супроводу подання респондентами звітності у форматі «Єдиного вікна».

У промислову експлуатацію на обласному та районному рівнях було переведено обробку звітності за ф.№4-мтп (місячна) та ф.№1-торг (нафтопродукти) (місячна). Крім того, у 2017 році Головне управління статистики взяло участь у тестових випробуваннях обробки даних в ІССІ форм звітності за ф.№4-мтп (річна) та ф.№6-сільрада (річна).

Здійснювались роботи щодо оновлення комплексів електронної обробки інформації, зокрема, у 2017 році фахівці Головного управління статистики провели апробацію комплексу електронної обробки інформації ф.№51-авто (місячна).

Протягом 2017 року здійснювались заходи щодо ефективного функціонування системи електронної звітності, зокрема шляхом надання консультацій та роз’яснень респондентам щодо подання звітності в електронному вигляді.

 

5. Впровадження статистичної методології

 

Відповідно до п.10 Положення про Головне управління статистики, затвердженого наказом Держстату від 30.09.2015 №244, Головне управління статистики брало участь у розробленні, вдосконаленні, впровадженні та поширенні науково обгрунтованої статистичної методології відповідно до плану державних статистичних спостережень.

У 2017 році відбувався подальший розвиток та вдосконалення Реєстру статистичних одиниць (РСО). Зокрема, шляхом актуалізації переліку місцевих одиниць на основі даних державних статистичних спостережень. Відповідно до «Порядку взаємодії суб’єктів інформаційного обміну щодо надання та використання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» Головним управлінням статистики в області здійснюється ведення адміністративної складової РСО – ЄДРПОУ.

На 1 січня 2018 року в ЄДРПОУ області налічувалось 21219 юридичних осіб. Протягом 2017 року в ЄДРПОУ області взято на облік 1069 юридичних осіб, за цей же період знято з обліку 458 юридичних осіб.

 

III. Кадрове та фінансове забезпечення

 

1. Удосконалення системи правління персоналом,

підготовки та навчання кадрів

 

На 1 січня 2018 року штатним розписом Головного управління статистики передбачено 192 посади, фактично працює 201 особа. Статус державного службовця має 158 осіб при штатній чисельності 149. Це становить 78,6% загальної кількості працівників, зайнятих в органах державної статистики. На рівні апарату Головного управління статистики працює 127 держслужбовців при штаті 118  (88,2%), а на районному рівні відповідно 31 держслужбовець при штаті 31 (54,4%).

            Аналіз структури державних службовців за статтю свідчить про те, що серед них традиційно для органів державної статистики переважають жінки – 90,6%, в тому числі серед керівного складу – 84,8%, серед спеціалістів – 93,3%.

Посади керівників обіймають 46 осіб, що становить 29,1% загальної кількості держслужбовців.

Щодо освітнього рівня персоналу, то  вищу освіту ступеня магістра мають 155 осіб, або 98,1% загальної кількості держслужбовців. Вищу освіту ступеня бакалавра мають 3 державних службовці, або 1,9%.

Із загальної кількості держслужбовців 145 осіб мають вищу відповідну підготовку. Якщо в цілому по системі цей  показник становить 91,8%, то в апараті Головного управління – 89,9%, у відокремлених підрозділах – 64,9%.

Питома вага фахівців зі статистики становить 10,3% загальної кількості держслужбовців з вищою освітою. При цьому 45 державних службовців (27,6% їх загальної чисельності) мають дві та більше вищі освіти, 1 державний службовець має науковий ступінь кандидата.

Аналіз складу держслужбовців за стажем роботи в системі статистики свідчить, що 5,7 % працюють в органах державної статистики до 5 років, 22,8% – від 5 до 10 років і 71,5% – понад 10 років. Крім того, 58,7% керівників та 38,4% спеціалістів працюють в органах державної статистики понад 20 років.           Щодо вікового складу державних службовців, то 26,6%, із них мають вік до 35 років (керівники – 6,5%, спеціалісти – 34,8%), в тому числі на рівні апарату управління – 29,5%, (керівників – 5,7%, спеціалістів – 33,1%), на районному рівні – 9,6% (серед керівників – 9,1%, спеціалістів – 10%).

Прийом на роботу в Головне управління статистики у 2017 році здійснювався в установленому законодавством порядку. Усього прийнято на роботу в Головне управління статистики 6 працівників, з них 1 – на посаду державної служби за конкурсом.

Усього упродовж 2017 року звільнено з державної служби 7 працівників, з яких 1 займав посаду керівника, 6 – спеціаліста. За власним бажанням та угодою сторін вибуло 4 працівники.

Плинність кадрів в цілому по системі за 2017 рік склала 3%, що на 2,3 в.п. менше, ніж у 2016 році. У категорії керівників цей показник складає 2,2%, у категорії спеціалістів – 2%.

Підвищення рівня професійної компетентності працівників включає підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації.

У 2017 році 4 працівники вступили на навчання до магістратури Національного університету водного господарства та природокористування за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Водночас, 4 працівники отримали вищу освіту, з них 1 особа – першу вищу освіту в Національному університеті водного господарства та природокористування за спеціальністю «Облік та аудит», 3 особи – у магістратурі Національного університету водного господарства та природокористування за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Підвищення кваліфікації державних службовців Головного управління статистики здійснюється у співпраці з Рівненським регіональним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій.

У 2017 році в Рівненському регіональному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації підвищили свій фаховий рівень.