Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

за січень–липень 2019 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

24483704,0

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

14475334,5

59,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

813792,5

3,3

Переробна промисловість  

С

13661542,0

55,8

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

3397802,3

13,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

615704,8

2,5

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

2764526,3

11,3

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1409298.6

5,8

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

3578292,4

14,6

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

311775,6

1,3

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

742776,6

3,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

9770533,9

39,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

237835,6

1,0

_______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.