Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

за січень–червень 2019 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

21003925,7

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

12123414,1

57,7

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

652172,3

3,1

Переробна промисловість  

С

11471241,8

54,6

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

2895350,9

13,8

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

524547,2

2,5

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

2354432,3

11,2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1199570,4

5,7

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

2885207,9

13,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

264572,7

1,3

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

648140,3

3,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

8677755,4

41,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

202756,2

1,0

_______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.