Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

за січень–травень 2019 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

17931564,2

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

10053381,0

56,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

518974,2

2,9

Переробна промисловість  

С

9534406,8

53,2

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

2418748,4

13,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

424349,8

2,4

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

1997225,9

11,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1015050,3

5,7

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

2354446,9

13,1

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

224504,6

1,3

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

515091,8

2,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

7712770,6

43,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

165412,6

0,9

________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.