Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

за січень–квітень 2019 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

14334453,1

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

7809186,2

54,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

385918,2

2,7

Переробна промисловість  

С

7423268,0

51,8

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

1922944,0

13,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

321785,7

2,2

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

1591567,2

11,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

812120,2

5,7

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1780689,2

12,4

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

184278,8

1,3

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

340189,2

2,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

6393721,5

44,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

131545,4

0,9

______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.