Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

за січень–березень 2019 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

10854793,0

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

5698669,8

52,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

271893,9

2,5

Переробна промисловість  

С

5426775,9

50,0

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

1361379,4

12,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

233863,4

2,2

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

1216543,8

11,2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

639638,3

5,9

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1240765,2

11,4

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

130317,6

1,2

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

253634,7

2,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

5063096,2

46,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

93027,0

0,9

_______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.