Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

за 2018 рік

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

37603175,6

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

23236348,6

61,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1086809,6

2,9

Переробна промисловість  

С

22149539,0

58,9

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

6290114,7

16,7

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

1185323,2

3,2

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

4385000,8

11,7

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1521855,7

4,0

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

5498786,9

14,6

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

647246,7

1,7

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1049809,8

2,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

13993798,2

37,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

373028,8

1,0

_______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.