Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

за січень–вересень 2018 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

25987567,7

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

16587693,4

63,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

806400,4

3,1

Переробна промисловість

С

15781293,0

60,7

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

4231544,8

16,3

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

862922,4

3,3

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

3180764,6

12,2

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1092630,7

4,2

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

4023058,2

15,5

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

460505,5

1,8

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

752133,6

2,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

9124085,7

35,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

275788,6

1,1

_______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.