Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

за січень–серпень 2018 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

22766704,1

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

14543085,6

63,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

700881,7

3,1

Переробна промисловість

С

13842203,9

60,8

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

3722253,7

16,3

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

739770,7

3,2

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

2812110,4

12,4

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

952003,0

4,2

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

3511098,2

15,4

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

396380,9

1,7

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

669420,7

2,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

7978395,7

35,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

245222,8

1,1

_______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.