Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

за січень–липень 2018 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

19777454,2

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

12454916,5

63,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

587020,1

3,0

Переробна промисловість  

С

11867896,4

60,0

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

3216878,7

16,3

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

619393,8

3,1

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

2420531,5

12,2

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

782837,6

4,0

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

3000721,4

15,2

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

325004,1

1,6

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

582893,4

2,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

7108263,0

35,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

214274,7

1,1

______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.