Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

за січень–червень 2018 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

17072124,6

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

10469056,9

61,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

496095,1

2,9

Переробна промисловість

С

9972961,8

58,4

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

2757615,3

16,2

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

517037,8

3,0

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

2039569,5

11,9

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

621496,7

3,6

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

2454553,2

14,4

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

259051,6

1,5

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

528936,1

3,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

6420302,6

37,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

182765,1

1,1

____________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.