Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

за січень–квітень 2018 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

11425038,6

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

6678191,5

58,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

277216,7

2,4

Переробна промисловість

С

6400974,8

56,1

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

1876193,2

16,4

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

309450,8

2,7

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

1343535,8

11,8

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

401949,5

3,5

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1413629,2

12,4

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

136111,6

1,2

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

377078,6

3,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

4628023,1

40,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

118824,0

1,0

______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.