Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

за січень–березень 2018 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

8925126,4

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

5074417,6

56,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

209796,2

2,4

Переробна промисловість  

С

4864621,4

54,5

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

1444993,1

16,2

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

223356,8

2,5

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

1018143,1

11,4

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

352286,6

3,9

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1016860,0

11,4

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

87053,0

1,0

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

301168,8

3,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

3765673,9

42,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

85034,9

1,0

______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.