Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

за січень–лютий 2018 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

5865950,0

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

3321650,1

56,7

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

133269,3

2,3

Переробна промисловість  

С

3188380,8

54,4

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

957493,4

16,3

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

136321,3

2,3

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

618727,5

10,5

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

293846,0

5,0

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

641367,8

10,9

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

53962,3

0,9

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

217629,8

3,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

2489084,4

42,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

55215,5

0,9

______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.