Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

за січень 2018 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

2915269,9

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

1674069,6

57,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

68248,9

2,3

Переробна промисловість

С

1605820,7

55,1

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

517774,0

17,8

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

65558,0

2,2

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

276329,9

9,5

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

165151,1

5,7

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

294696,6

10,1

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

21249,2

0,7

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

111493,3

3,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1213849,8

41,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

27350,5

0,9

______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.