Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

за 2017 рік

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

34358117,8

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

20627337,3

60,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

842285,9

2,5

Переробна промисловість

С

19785051,4

57,6

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

5592671,2

16,3

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

998816,2

2,9

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

3192300,7

9,3

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

2239215,8

6,5

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

4830949,6

14,1

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

516479,8

1,5

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

948052,4

2,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

13441735,8

39,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

289044,7

0,8

_______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.