Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності

у січні–листопаді 2017 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

31044262,1

100

Добувна та переробна промисловість

B+C

18591345,3

59,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

768955,1

2,5

Переробна промисловість

С

17822390,2

57,4

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

4932536,5

15,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

908066,3

2,9

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

2908113,2

9,4

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1997007,6

6,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

4461902,5

14,4

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

446011,7

1,4

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

827093,5

2,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

12190927,0

39,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

261989,8

0,8

_______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.