Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності

у січні-серпні 2017 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

21530110,8

100

Добувна та переробна промисловість

B+C

12726448,3

59,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

535697,6

2,5

Переробна промисловість  

С

12190750,7

56,6

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

3205850,8

14,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

633041,0

2,9

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

2042302,0

9,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1495805,3

6,9

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

3049798,8

14,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

281315,5

1,3

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

563572,2

2,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

8618696,0

40,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

184966,5

0,9

_______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.