Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності

у січні–червні 2017 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

16197760,6

100

Добувна та переробна промисловість

B+C

9130673,9

56,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

373896,9

2,3

Переробна промисловість  

С

8756777,0

54,1

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

2337404,1

14,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

463854,0

2,9

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

1516674,2

9,4

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1052042,7

6,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

2125772,1

13,1

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

169078,7

1,0

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

418176,5

2,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

6930666,0

42,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

136420,7

0,8

_______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.