Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності

у січні–травні 2017 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

13502452,6

100

Добувна та переробна промисловість

B+C

7550091,0

55,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

298027,1

2,2

Переробна промисловість

С

7252063,9

53,7

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

1901949,2

14,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

384159,4

2,8

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

1246648,1

9,2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1004135,1

7,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1684094,1

12,5

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

134239,0

1,0

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

334735,0

2,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

5840538,5

43,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

111823,1

0,8

_______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.