Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності

у січні-квітні 2017 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

10789670,1

100

Добувна та переробна промисловість

B+C

5976097,2

55,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

218931,3

2,0

Переробна промисловість  

С

5757165,9

53,4

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

1481915,2

13,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

301722,4

2,8

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

980354,0

9,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

967814,0

9,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1235647,9

11,5

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

104619,7

1,0

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

242614,0

2,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

4725849,8

43,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

87723,1

0,8

_______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.