Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності

у 2016 році

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

29572875,6

100

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

29323838,4

99,2

Добувна та переробна промисловість

B+C

17853056,9

60,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

563809,5

1,9

Переробна промисловість

С

17289247,4

58,5

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

4709534,4

15,9

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

618635,2

2,1

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

2669654,7

9,0

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

Виробництво хімічних речовин хімічної продукції

20

3284818,1

11,1

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

3903329,1

13,2

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

361070,0

1,2

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

726889,9

2,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

11470781,5

38,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

249037,2

0,8

_________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.