Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності

у січні–листопаді 2016 року

 

 

Код

за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

26329776,6

100

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

26103397,9

99,1

Добувна та переробна промисловість

B+C

15879421,0

60,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

512050,3

1,9

Переробна промисловість

С

15367370,7

58,4

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

4100384,7

15,6

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

547862,3

2,1

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

2424437,3

9,2

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

2917273,0

11,1

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

3541858,0

13,5

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

291669,8

1,1

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

639188,5

2,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

10223976,9

38,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

226378,7

0,9

_________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.