Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності

у січні–серпні 2016 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

17986390,2

100

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

17825249,9

99,1

Добувна та переробна промисловість

B+C

10715668,9

59,6

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

331504,5

1,9

Переробна промисловість  

С

10384164,4

57,7

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

2577085,6

14,3

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

364577,8

2,0

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

1651705,0

9,2

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

2062540,1

11,5

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

2461753,8

13,7

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

184312,3

1,0

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

459047,7

2,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

7109581,0

39,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

161140,3

0,9

_________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.