Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності

у січні–липні 2016 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

15781089,1

100,0

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

15641074,6

99,1

Добувна та переробна промисловість

B+C

9355847,4

59,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

272381,3

1,7

Переробна промисловість  

С

9083466,1

57,6

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

2206087,6

14,0

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

305011,7

1,9

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

1409065,4

8,9

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

2024430,6

12,8

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

2055189,1

13,0

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

148610,8

0,9

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

403074,6

2,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

6285227,2

39,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

140014,5

0,9

_________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.