Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності

у січні–червні 2016 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

13781872,8

100

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

13661735,4

99,1

Добувна та переробна промисловість

B+C

8018359,4

58,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

212490,5

1,5

Переробна промисловість  

С

7805868,9

56,7

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

1859536,9

13,5

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

257648,2

1,9

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

1180572,2

8,6

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1971978,3

14,3

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1635113,5

11,9

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

121614,9

0,9

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

332146,2

2,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

5643376,0

40,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

120137,4

0,9

_________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.