Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності

у січні–травні 2016 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

11878187,2

100

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

11779062,4

99,2

Добувна та переробна промисловість

B+C

6835119,6

57,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

158333,0

1,3

Переробна промисловість  

С

6676786,6

56,2

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

1540580,6

13,0

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

214676,5

1,8

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

972649,2

8,2

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1925996,7

16,2

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1293695,7

10,9

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

92654,0

0,8

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

264448,9

2,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

4943942,8

41,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

99124,8

0,8

_________________

1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.