Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності

у січні–квітні 2016 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

10078383,6

100

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

 

 

Добувна та переробна промисловість

B+C

5750041,7

57,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

112755,3

1,1

Переробна промисловість

С

5637286,4

55,9

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

1219070,1

12,1

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

170455,9

1,7

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

774578,4

7,7

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

Виробництво хімічних речовині хімічної продукції

20

1884313,7

18,7

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1003056,0

10,0

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

72373,6

0,7

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

219943,6

2,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

4250034,7

42,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

78307,2

0,8

_________________

1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.