Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності

у січні–березні 2016 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

7985922,2

100

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

7928271,3

99,3

Добувна та переробна промисловість

B+C

4551351,0

57,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

74227,2

0,9

Переробна промисловість

С

4477123,8

56,1

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

869389,7

10,9

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

123508,0

1,5

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

560169,8

7,0

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1777926,6

22,3

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

698708,3

8,7

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

56324,8

0,7

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

170370,1

2,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

3376920,3

42,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

57650,9

0,7

_________________

1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.