Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності

у січні 2016 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн.

у % до всієї  реалізованої продукції

 

 

 

 

Промисловість

B+C+D+Е

2582513,4

100

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

2564067,8

99,3

Добувна та переробна промисловість

B+C

1431226,0

55,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

14784,7

0,6

Переробна промисловість  

С

1416441,3

54,8

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

260726,5

10,1

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

29593,6

1,1

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

154840,4

6,0

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

669188,7

25,9

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

191210,5

7,4

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

17911,1

0,7

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

26034,0

1,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1132841,8

43,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

18445,6

0,7

_________________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".