Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності

за січень–лютий 2015 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн.

у % до всієї реалізованої продукції

 

 

 

 

Промисловість

B+C+D+Е

4031984,0

100

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

3994965,1

99,1

Добувна та переробна промисловість

B+C

2465916,9

61,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

39158,3

1,0

Переробна промисловість

С

2426758,6

60,2

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

447433,7

11,1

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

41042,5

1,0

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

272359,6

6,8

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1104525,0

27,4

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

320516,3

7,9

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

43658,9

1,1

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

79569,5

2,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1529048,2

37,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

37018,9

0,9

_________________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".