Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств

за видами економічної діяльності промисловості

за січень–березень 2018 року

 

(тис.грн)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Промисловість

1815571,9

7071483,4

25,7

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

–11214,0

318823,0

–3,5

Переробна промисловість

1824577,7

4475094,2

40,8

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

54740,9

1220513,2

4,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

2806,0

81335,6

3,4

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

165312,1

1217843,0

13,6

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

2

2

2

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

1378686,0

477412,0

288,8

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

2

2

2

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

117865,7

739137,4

15,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

–6312,0

76899,0

–8,2

машинобудування

66694,0

252824,0

26,4

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

виробництво електричного устатковання

64935,0

191985,0

33,8

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

2

2

2

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

2

2

2

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

42847,0

387767,0

11,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

19220,4

2170708,6

0,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–17012,2

106857,6

–15,9

_____________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.