Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування

за видами економічної діяльності промисловості

за січень–березень 2018 року

 

(тис.грн)

 

Фінансовий результат (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Промисловість

1810828,2

63,4

1894602,7

36,6

83774,5

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

–10519,0

63,6

4809,0

36,4

15328,0

Переробна промисловість

1806554,9

67,7

1849124,1

32,3

42569,2

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

27779,3

75,8

39035,2

24,2

11255,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

4886,0

60,0

6394,0

40,0

1508,0

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

178182,9

85,7

2

14,3

2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

2

100,0

2

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

1384303,0

60,0

2

40,0

2

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

2

100,0

2

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

120133,7

53,3

127364,0

46,7

7230,3

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

–9313,0

100,0

9313,0

машинобудування

59741,0

62,5

61240,0

37,5

1499,0

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

виробництво електричного устатковання

2

100,0

2

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

1552,0

50,0

2

50,0

2

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

2

100,0

2

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

38454,0

66,7

2

33,3

2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

30500,5

80,0

2

20,0

2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–15708,2

21,4

2

78,6

2

_____________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.