Фінансові результати підприємств до оподаткування

за видами економічної діяльності промисловості

за 2017 рік

(тис.грн)

 

Фінансовий

результат

(сальдо)

Підприємства, які

одержали прибуток

Підприємства, які

одержали збиток

у % до

загальної

кількості

підприємств

фінансовий

результат

у % до

загальної

кількості

підприємств

фінансовий

результат

Промисловість

–424791,8

65,9

1245983,8

34,1

1670775,6

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

–165913,6

46,4

22458,7

53,6

188372,3

Переробна промисловість

–282803,5

70,5

1069667,7

29,5

1352471,2

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

117099,9

74,8

167019,9

25,2

49920,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

11132,9

70,6

25921,5

29,4

14788,6

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

344023,1

71,8

386386,7

28,2

42363,6

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

1

100,0

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

–1097372,7

52,8

24842,5

47,2

1122215,2

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

100,0

1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

202449,2

67,0

266416,3

33,0

63967,1

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

16134,6

69,8

21716,0

30,2

5581,4

машинобудування

137801,6

71,4

140801,9

28,6

3000,3

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

67121,5

75,0

1

25,0

1

виробництво електричного устатковання

31565,0

87,5

1

12,5

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

29054,0

73,7

31625,2

26,3

2571,2

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

10061,1

25,0

1

75,0

1

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

–22555,0

72,2

28080,0

27,8

50635,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

58168,0

40,0

150410,9

60,0

92242,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–34242,7

54,7

3446,5

45,3

37689,2

______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.