Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування

за видами промислової діяльності

за січень–березень 2017 року

 

(тис.грн)

 

Фінансовий результат (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Промисловість

190030,1

63,2

314946,6

36,8

124916,5

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

–28510,0

41,7

2329,0

58,3

30839,0

Переробна промисловість

74915,1

71,4

146258,1

28,6

71343,0

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

24824,7

80,0

27344,2

20,0

2519,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

–704,8

50,0

2196,2

50,0

2901,0

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

67513,0

92,3

1

7,7

1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

1

100,0

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

–21498,0

20,0

1

80,0

1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

100,0

1

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

23886,9

68,8

30575,4

31,3

6688,5

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

1150,3

83,3

1

16,7

1

машинобудування

–9593,0

62,5

6901,0

37,5

16494,0

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

виробництво електричного устатковання

–14019,0

66,7

1

33,3

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

4426,0

60,0

1

40,0

1

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

–12027,0

66,7

1

33,3

1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

160063,5

70,0

164765,5

30,0

4702,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–16438,5

15,4

1

84,6

1

________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.