Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств

за видами промислової діяльності

за січень–березень 2016 року

 

(тис.грн)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

 

Промисловість

–801535,1

7084258,4

–11,3

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

20775,0

166324,0

12,5

Переробна промисловість

–912121,1

6149673,4

–14,8

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

–450,9

678605,5

–0,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

8366,0

27058,6

30,9

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

71372,8

731900,2

9,8

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

–1044115,0

3777652,0

–27,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

62728,0

502402,1

12,5

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

1

1

1

машинобудування

8402,0

184440,0

4,6

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

виробництво електричного устатковання

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

7684,0

46189,0

16,6

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

1

1

1

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

–14537,0

197734,0

–7,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

106965,0

677647,0

15,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–17154,0

90614,0

–18,9

________________

1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.