Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування

за видами промислової діяльності

за січень–вересень 2016 року

 

(тис.грн)

 

Фінансовий результат (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Промисловість

–943710,5

70,1

466825,4

29,9

1410535,9

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

–52669,0

58,3

6324,0

41,7

58993,0

Переробна промисловість

–921347,5

77,6

355191,4

22,4

1276538,9

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

31900,2

89,3

60680,2

10,7

28780,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

1

85,7

10589,7

14,3

1

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

161337,1

85,7

1

14,3

1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

–1120025,0

50,0

1

50,0

1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

100,0

1

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

15559,5

64,3

53546,5

35,7

37987,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

–7314,0

33,3

1

66,7

1

машинобудування

–7512,0

75,0

1

25,0

1

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

виробництво електричного устатковання

1

50,0

1

50,0

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

14892,0

80,0

1

20,0

1

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

1

100,0

1

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

–6613,0

66,7

1

33,3

1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

56197,0

37,5

102335,0

62,5

46138,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–25891,0

50,0

2975,0

50,0

28866,0

________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.