Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств

за видами промислової діяльності

за січень–червень 2015 року

 

(тис.грн.)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Промисловість

–3065885,2

19969996,4

15,4

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

16852,0

470321,0

3,6

Переробна промисловість

–3085859,2

18144467,4

–17,0

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

–45552,3

1238611,1

–3,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

...1

...1

...1

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

196284,0

1150514,0

17,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

–3292320,0

13370491,0

–24,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

...1

...1

...1

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

68504,0

1440293,0

4,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

4038,1

185362,3

2,2

машинобудування

–12538,0

301517,0

–4,2

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

виробництво електричного устатковання

...1

...1

...1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

8119,0

45787,0

17,7

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

...1

...1

...1

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

–2614,0

325755,0

–0,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

15990,0

1210565,0

1,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–12868,0

144643,0

–8,9

________________

1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.