Фінансові результати підприємств до оподаткування

за видами промислової діяльності

за 2015 рік

(тис.грн)

 

Фінансовий

результат

(сальдо)

Підприємства, які

одержали прибуток

Підприємства, які

одержали збиток

у % до

загальної

кількості

підприємств

фінансовий

результат

у % до

загальної

кількості

підприємств

фінансовий

результат

 

Промисловість1

–6640104,2

70,5

612430,6

29,5

7252534,8

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

–55544,9

56,3

14502,0

43,7

70046,9

Переробна промисловість

–6463085,7

73,8

588508,0

26,2

7051593,7

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

42159,4

77,3

114070,4

22,7

71911,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

7587,9

75,0

24329,7

25,0

16741,8

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

95476,1

77,3

182909,5

22,7

87433,4

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

2

100,0

2

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

–6122876,6

69,2

27179,2

30,8

6150055,8

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

2

100,0

2

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

–551336,0

73,6

97617,1

26,4

648953,1

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

26685,9

72,9

34913,1

27,1

8227,2

машинобудування

6995,6

62,2

39018,6

37,8

32023,0

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

–51,1

40,0

2

60,0

2

виробництво електричного устатковання

–12964,9

63,6

6757,1

36,4

19722,0

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

24095,1

72,2

31645,1

27,8

7550,0

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

–4083,5

33,3

2

66,7

2

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

25856,7

65,9

62105,1

34,1

36248,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

–83331,4

54,1

5847,7

45,9

89179,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–38142,2

57,1

3572,9

42,9

41715,1

_____________

1 Дані наведено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

2 Дані не оприлюднються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.