Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування

за видами промислової діяльності

за січень–червень 2015 року

 

(тис.грн.)

 

Фінансовий результат (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Промисловість

3665080,8

53,4

274992,2

46,6

3940073,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

–63882,0

38,5

3880,0

61,5

67762,0

Переробна промисловість

3575586,8

64,7

249367,2

35,3

3824954,0

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

18733,0

70,4

43541,0

29,6

24808,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

1

1

1

1

1

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

91689,0

1

1

1

1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

–3297628,0

1

1

1

1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

1

1

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

345754,0

66,7

48129,0

33,3

393883,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

484,2

50,0

6709,2

50,0

6225,0

машинобудування

–28254,0

50,0

17376,0

50,0

45630,0

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

виробництво електричного устатковання

1

1

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

8779,0

1

1

1

1

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

1

1

1

1

1

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

–11235,0

1

1

1

1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

–13261,0

37,5

21745,0

62,5

35006,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–12351,0

100,0

12351,0

________________

1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.