Рентабельність операційної діяльності підприємств

за видами промислової діяльності

за 2014 рік

 

(тис.грн.)

 

Результат від

операційної

діяльності

Витрати

операційної

діяльності

Рівень

рентабельності

(збитковості), %

 

Промисловість1

–6635740,1

29568733,2

–22,4

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

15749,9

1080193,9

1,5

Переробна промисловість

–6585845,3

26083255,4

–25,2

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

–214496,8

2844550,4

–7,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

–21371,5

191412,1

11,2

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

140345,5

2008905,3

7,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

2

2

2

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

–6601367,2

16931008,2

–39,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

2

2

2

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

55784,1

2564013,6

2,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

21883,0

405837,4

5,4

машинобудування

13166,1

581468,7

2,3

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

83,9

7203,3

1,2

виробництво електричного устатковання

–12688,1

326130,0

–3,9

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

18863,9

194099,2

9,7

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

6906,4

54036,2

12,8

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

19686,1

540231,4

3,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

–42779,6

2087861,2

–2,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–22865,1

317422,7

–7,2

_____________

1 Дані наведено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.